Voorstellen van burgers

Recht om een voorstel in te dienen

Elke burger heeft recht om voorstellen op de agenda van de raad in te schrijven en deze toe te lichten aan de raadsleden.

De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Hoe een voorstel indienen?

Het voorstel moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter met een kopie aan de dienst bestuursadministratie (via secretariaat@kapelle-op-den-bos.be). De voorzitter gaat na of het voorstel ontvankelijk is.

Een voorstel is ontvankelijk onder volgende voorwaarden:

  1. Het betreft een aangelegenheid die behoort tot de bevoegdheid van de raad,
  2. Het is gemotiveerd en nauwkeurig omschreven en is vergezeld van alle nuttige stukken die het verduidelijken,
  3. Het wordt gesteund door ten minste 15 Kapelse inwoners, ouder dan 16 jaar.
  4. Van elke persoon die het voorstel ondersteunt, zijn ten minste volgende gegevens vermeld: naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats.
  5. De woordvoerder is duidelijk geïdentificeerd.
  6. Het voorstel opgemaakt is in het Nederlands.

Het ontvankelijke voorstel wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de raad, indien het ten minste 20 dagen vóór de dag van deze vergadering werd ingediend. Is dit niet het geval, wordt het geagendeerd voor de eerste daaropvolgende vergadering.

De woordvoerder wordt uitgenodigd om het voorstel kort toe te lichten aan de raad.

De raad beslist op gemotiveerde wijze welk gevolg er zal gegeven worden aan het voorstel.

De woordvoerder wordt schriftelijk in kennis gesteld van de ontvankelijkheid en de agendering met toelichting van het voorstel.

De raad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

De eerstkomende zes maanden kan er geen verzoekschrift ingediend worden over hetzelfde onderwerp door dezelfde aanvrager(s)