Uitbreiding bestaand captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant

De droogte van de voorbije weken en het uitblijven van regen maken dat het bestaande captatieverbod wordt uitgebreid.
Op basis van peilmetingen en terreinwaarnemingen zien we dat waterpeilen verder achteruitgaan en bijkomende waterlopen dreigen droog te vallen. Om te beslissen of een waterloop al of niet onder een captatieverbod valt, baseren we ons op kwetsbaarheidskaarten waarbij waterlopen worden ingedeeld in ecologisch zeer kwetsbaar, ecologisch kwetsbaar en ecologisch minder kwetsbare waterlopen. Hoe kwetsbaarder de waterloop, hoe sneller een captatieverbod van kracht wordt.
We zien momenteel dat ook de minder kwetsbare waterlopen toch onder hun kritische waterpeil zijn gezakt in heel wat delen van onze provincie.


Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en het provinciaal droogteoverleg op 28/05 heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om vanaf 30/05/2020 het bestaande captatieverbod uit te breiden.

Het is in Vlaams-Brabant verboden om water te capteren uit alle waterlopen in de gebieden zoals hieronder aangegeven per bekken:

 • DEMERBEKKEN
  • Het volledige Demerbekken, met uitzondering van de bevaarbare Demer (BV13) en de onbevaarbare Demer (B3001),
 • ZENNEBEKKEN
  • Het gedeelte van het Zennebekken stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeente Drogenbos, met uitzondering van het Kanaal naar Charleroi (BV30) en de Zenne (B1001),
 • DIJLEBEKKEN
  • Het gedeelte van het Dijlebekken stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer (BV13), met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle (BV32),
 • DENDERBEKKEN
  • Het stroomgebied van de Mark (B5952),
  • De stroomgebieden van de Berchembosbeek (B5105), de Prindaalbeek (B5129), de Papenmeersbeek (B5112), de Steenhoutmeersbeek (B5113) en de Wolfputbeek (B5103),
  • Het stroomgebied van de Hollebeek (B5090), stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Bosbeek (B5091),
  • Het stroomgebied van de Steenvoordbeek (B5099),
 • NETEBEKKEN
  • Het stroomgebied van de Herseltseloop (B7018)

Een overzicht op kaart is terug te vinden op http://geo.vlaamsbrabant.be/waterlopen/
Uitzondering op dit verbod is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Tot slot herhaalt de gouverneur nogmaals zijn oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om spaarzaam om te gaan met water. Water is een kostbaar goed! Kwistig omgaan met water is vandaag meer dan ooit uit den boze.