RUP Ramsdonk

De opdracht omvat de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ramsdonk Centrum.
Dit RUP heeft als doel om de kern van Ramsdonk af te bakenen en op te waarderen. Daarnaast wil de gemeente de aanwezige open ruimte binnen het centrum herbestemmen en reorganiseren. Hierbij komt het creëren van publieke-recreatieve ruimten en erfgoedbeleving centraal te staan.

Binnen het plangebied worden drie openruimtezones aangeduid die zullen fungeren als deelgebieden binnen het RUP Ramsdonk Centrum. Zo wordt er
tegemoet gekomen aan gebiedspecifieke kwaliteiten en noden, zonder hierbij de grotere landschappelijke-stedenbouwkundige logica uit het oog te
verliezen. De deelgebieden betreffen het dorpscentrum van Ramsdonk (site erfgoed en kern), het wijkparkje ten noorden van het dorp (site speelplein en
parochiezaal) en het agrarisch-recreatief gebied ten zuiden van het dorp (site akkers en voetbalclub).

Het college van burgemeester en schepenen kondigde reeds aan dat er een publieke raadpleging wordt georganiseerd van 11 april tot en met 10 juni 2022 van de start- en procesnota van het RUP Ramsdonk. In deze periode zijn de start- en procesnota raadpleegbaar in het administratief centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos en op deze pagina.  

Op donderdag 28 april 2022 vindt er een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt. Hier worden de start- en procesnota met de doelstellingen en het planopzet toegelicht. Iedereen is doorlopend welkom in het administratief centrum (K. Muyldermanszaal), Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos met een vrije toegang vanaf 19 u. tot 21 u.  

Opmerkingen, suggesties,… worden uiterlijk de laatste dag van de publieke raadpleging schriftelijk bezorgd aan de gemeente, met een duidelijke vermelding RUP Ramsdonk. Dit kan via afgifte tegen ontvangstbewijs in het administratief centrum, afdeling grondgebiedzaken of per brief gericht naar college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29,1880 Kapelle-op-den-Bos of via rupramsdonk@kapelle-op-den-bos.be