RUP Ramsdonk

Dit RUP heeft als doel de kern van Ramsdonk af te bakenen en op te waarderen. Daarnaast wil de gemeente de aanwezige open ruimte binnen het centrum herbestemmen en reorganiseren. Hierbij komt het creëren van publieke-recreatieve ruimten en erfgoedbeleving centraal te staan.

Binnen het plangebied worden drie openruimtezones aangeduid die zullen fungeren als deelgebieden binnen het RUP Ramsdonk Centrum. Zo wordt er tegemoet gekomen aan gebiedspecifieke kwaliteiten en noden, zonder hierbij de grotere landschappelijke-stedenbouwkundige logica uit het oog te verliezen. De deelgebieden betreffen het dorpscentrum van Ramsdonk (site erfgoed en kern), het wijkparkje ten noorden van het dorp (site speelplein en parochiezaal) en het agrarisch-recreatief gebied ten zuiden van het dorp (site akkers en voetbalclub).

Er werd een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het RUP Ramsdonk georganiseerd van 11 april tot en met 10 juni 2022. In deze periode waren de start- en procesnota raadpleegbaar in het administratief centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos en op deze pagina.  

Op donderdag 28 april 2022 vond er een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt. De start- en procesnota met de doelstellingen en het planopzet werden toen toegelicht. 

Opmerkingen, suggesties,… konden uiterlijk de laatste dag van de publieke raadpleging schriftelijk bezorgd worden aan de gemeente, met een duidelijke vermelding RUP Ramsdonk. Dit kon via afgifte tegen ontvangstbewijs in het administratief centrum, afdeling grondgebiedzaken of per brief gericht naar college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29,1880 Kapelle-op-den-Bos of via rupramsdonk@kapelle-op-den-bos.be

TWEEDE RONDE Publieke raadpleging ontwerp RUP Ramsdonk

Het college van burgemeester en schepenen kondigt aan dat er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024 van het ontwerp RUP Ramsdonk, gesitueerd in Kapelle-op-den-Bos. In deze periode is het voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan raadpleegbaar in het administratief centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos en op de gemeentelijke website https://www.kapelle-op-den-bos.be/rup-ramsdonk.

Op 8 februari 2024 vond er een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt. Hier werden de proces- en toelichtingsnota met de doelstellingen en het planopzet, alsook het effectbeoordelingsrapport toegelicht. 

Opmerkingen, suggesties,… worden uiterlijk de laatste dag van de publieke  raadpleging schriftelijk bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), met een duidelijke vermelding RUP Ramsdonk. Dit kan via afgifte op het administratief centrum, afdeling grondgebiedzaken of per brief gericht aan GECORO Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos of via rupramsdonk@kapelle-op-den-bos.be

Bij de opmaak van een RUP moeten verschillende stappen doorlopen worden:

Stap 0: Voorbereidende fase
Stap 1: Opmaak startnota en procesnota
Stap 2: Organisatie van raadpleging publiek en adviesvraag (1e participatiemoment)
Stap 3: Opmaak scopingnota
Stap 4: Opmaak voorontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): plenaire vergadering of adviesronde
Stap 5: Opmaak ontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): voorlopige vaststelling
Stap 6: Organisatie openbaar onderzoek (2e participatiemoment)
Stap 7: Definitieve vaststelling van RUP en finale kwaliteitsbeoordeling effectbeoordelingen

De verschillende stappen vloeien in elkaar over en kunnen (ten dele) naast elkaar staan.

Timing:

De RUP-procedure start in 2022. We voorzien de procedure volledig doorlopen en afgewerkt hebben tegen december 2024.