RUP Hoogveld

Het binnengebied tussen Hoogveldweg – Oudstrijdersstraat – Mechelseweg beslaat een groot woonuitbreidingsgebied en agrarisch gebied rond de Sint-Niklaasbeek. Het lokaal bestuur wil via een ruimtelijk uitvoeringsplan (een RUP) de bestemming van dit gebied vastleggen. Er wordt nagedacht over de invulling van dit gebied en over de invloed die deze nieuwe invulling dan zou hebben op de directe omgeving. In een RUP worden aanpassingen opgenomen die kunnen gerealiseerd worden zowel op korte als op lange termijn.

Enkele aandachtspunten die tijdens de participatiemomenten besproken zullen worden:

  • Centrale plaats voor een multifunctioneel complex voor functies die ontbreken in ons centrum: jeugd, sport, enz…
  • Een centrale, inclusieve speeltuin.
  • Centralisatie gemeentelijke scholen, bibliotheek,…
  • Uitdoofscenario voor industrie in het algemeen in de dorpskern?
  • Ruimte voor water in combinatie met zoveel mogelijk behoud van landbouwactiviteit.
  • Uitbouwen van een fijnmazig netwerk van trage wegen met toegangen langs de achterzijde van de scholen Sint-Godelieve-instituut-De Pepel en Het Kiezeltje.
  • Een centrale parking die - afhankelijk van tijdstip - dient voor: het brengen en afhalen van schoolkinderen en die gebruikt kan worden door omwonenden en bezoekers van het multifunctioneel centrum.

Bij de opmaak van een RUP moeten verschillende stappen doorlopen worden:

Stap 0: Voorbereidende fase
Stap 1: Opmaak startnota en procesnota
Stap 2: Organisatie van raadpleging publiek en adviesvraag (1e participatiemoment)
Stap 3: Opmaak scopingnota
Stap 4: Opmaak voorontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): plenaire vergadering of adviesronde
Stap 5: Opmaak ontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): voorlopige vaststelling
Stap 6: Organisatie openbaar onderzoek (2e participatiemoment)
Stap 7: Definitieve vaststelling van RUP en finale kwaliteitsbeoordeling effectbeoordelingen

De verschillende stappen vloeien in elkaar over en kunnen (ten dele) naast elkaar staan.

Uitwerking ruimtelijk uitvoeringsplan: 2022-2025.