RUP Bospark

In het RUP Bospark staat een herbestemming van het gebied naar een publiek-recreatieve groenruimte centraal. De huidige woonzonering en mogelijkheid tot trage ontsluitingen worden eveneens onder de loep genomen. 

Nu er in de toekomst ruimte zal vrijkomen voor een bos in Kapelle-op-den-Bos krijgen alle inwoners de kans om mee na te denken over de invulling van dit gebied. 

Er werd een publieke raadpleging georganiseerd van 1 februari 2022 tot 4 april 2022 van de start- en procesnota van het RUP Bospark. In deze periode waren deze nota’s raadpleegbaar in het administratief centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos en online.  

Op donderdag 24 februari 2022 vond er een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt. Hier werden de start- en procesnota met de doelstellingen en het planopzet toegelicht.   

Opmerkingen, suggesties,… konden tot uiterlijk de laatste dag van de publieke raadpleging schriftelijk bezorgd worden aan de gemeente.

Bij de opmaak van een RUP moeten verschillende stappen doorlopen worden:

Stap 0: Voorbereidende fase
Stap 1: Opmaak startnota en procesnota
Stap 2: Organisatie van raadpleging publiek en adviesvraag (1e participatiemoment)
Stap 3: Opmaak scopingnota
Stap 4: Opmaak voorontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): plenaire vergadering of adviesronde
Stap 5: Opmaak ontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): voorlopige vaststelling
Stap 6: Organisatie openbaar onderzoek (2e participatiemoment)
Stap 7: Definitieve vaststelling van RUP en finale kwaliteitsbeoordeling effectbeoordelingen

De verschillende stappen vloeien in elkaar over en kunnen (ten dele) naast elkaar staan.

Op 4 april 2022 werd stap 2 afgerond.