RUP Bospark

In het RUP Bospark staat een herbestemming van het gebied naar een publiek-recreatieve groenruimte centraal. De huidige woonzonering en mogelijkheid tot trage ontsluitingen worden eveneens onder de loep genomen. 

Nu er in de toekomst ruimte zal vrijkomen voor een bos in Kapelle-op-den-Bos krijgen alle inwoners de kans om mee na te denken over de invulling van dit gebied. 

Er werd een publieke raadpleging georganiseerd van 1 februari 2022 tot 4 april 2022 van de start- en procesnota van het RUP Bospark. In deze periode waren deze nota’s raadpleegbaar in het administratief centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos en online.  

Op donderdag 24 februari 2022 vond er een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt. Hier werden de start- en procesnota met de doelstellingen en het planopzet toegelicht.   

Opmerkingen, suggesties,… konden tot uiterlijk de laatste dag van de publieke raadpleging schriftelijk bezorgd worden aan de gemeente.

TWEEDE RONDE Publieke raadpleging ontwerp RUP Bospark

Het college van burgemeester en schepenen kondigt aan dat er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 2 oktober 2023 tot en met 1 december 2023 van het ontwerp RUP Bospark, gesitueerd in Kapelle-op-den-Bos. In deze periode is het voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan raadpleegbaar in het administratief centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos en op de gemeentelijke website https://www.kapelle-op-den-bos.be/rup-bospark.

Om het ontwerp voor het RUP Bospark zo visueel mogelijk voor te stellen zal het studiebureau op 24 oktober 2023 een presentatie geven aan alle geïnteresseerden. Dit zal, zoals eerder al gecommuniceerd, doorgaan in het administratief centrum vanaf 19 u. Na de voorstelling van de presentatie is er uiteraard ruimte voor vragen en/of opmerkingen. Startmomenten van de presentatie zijn 19.15 u., 20 u. en 20.30 u.

Opmerkingen, suggesties,… worden uiterlijk de laatste dag van de publieke  raadpleging schriftelijk bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), met een duidelijke vermelding RUP Bospark. Dit kan via afgifte op het Administratief centrum, afdeling grondgebiedzaken of per brief gericht, aan GECORO Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 29,1880 Kapelle-op-den-Bos of via rupbospark@kapelle-op-den-bos.be

Bij de opmaak van een RUP moeten verschillende stappen doorlopen worden:

Stap 0: Voorbereidende fase
Stap 1: Opmaak startnota en procesnota
Stap 2: Organisatie van raadpleging publiek en adviesvraag (1e participatiemoment)
Stap 3: Opmaak scopingnota
Stap 4: Opmaak voorontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): plenaire vergadering of adviesronde
Stap 5: Opmaak ontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): voorlopige vaststelling
Stap 6: Organisatie openbaar onderzoek (2e participatiemoment)
Stap 7: Definitieve vaststelling van RUP en finale kwaliteitsbeoordeling effectbeoordelingen

De verschillende stappen vloeien in elkaar over en kunnen (ten dele) naast elkaar staan.

Op 4 april 2022 werd stap 2 afgerond.

We voorzien de procedure volledig doorlopen en afgewerkt hebben tegen mei 2024.

Je vindt het dossier ook terug via deze link: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4e4b7b8c-b579-4512-93c9-048c9f0a508f