Oxdonk - RUP Bocht Oxdonkstraat

Bij de opmaak van een RUP voor het gebied in de bocht tussen de Oxdonkstraat, de Echelputstraat en het Leopoldskwartier zal het bestuur inzetten op een kwalitatieve ontwikkeling van het braakliggende terrein. Daarbij wordt rekening gehouden met een sociale mix van bestemmingen.

Bij de opmaak van een RUP moeten verschillende stappen doorlopen worden:

Stap 0: Voorbereidende fase
Stap 1: Opmaak startnota en procesnota
Stap 2: Organisatie van raadpleging publiek en adviesvraag (1e participatiemoment)
Stap 3: Opmaak scopingnota
Stap 4: Opmaak voorontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): plenaire vergadering of adviesronde
Stap 5: Opmaak ontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): voorlopige vaststelling
Stap 6: Organisatie openbaar onderzoek (2e participatiemoment)
Stap 7: Definitieve vaststelling van RUP en finale kwaliteitsbeoordeling effectbeoordelingen

De verschillende stappen vloeien in elkaar over en kunnen (ten dele) naast elkaar staan.

Timing:

De RUP-procedure loopt in 2022. Het definitief RUP zal wellicht klaar zijn begin 2024.