Oxdonk - RUP Bocht Oxdonkstraat

Bij de opmaak van een RUP voor het gebied in de bocht tussen de Oxdonkstraat, de Echelputstraat en het Leopoldskwartier zal het bestuur inzetten op een kwalitatieve ontwikkeling van het braakliggende terrein. Het plan zal op een kwaliteitsvolle manier de ontwikkeling van een divers en betaalbaar woningaanbod mogelijk maken.

Het RUP heeft als doel het BPA Leopoldskwartier partieel te herzien, met name voor de zone binnen het plangebied van RUP Oxdonk. Hierbij wordt er voornamelijk gefocust op mogelijke woonontwikkelingen en woonkwaliteit.. Algemeen tracht het RUP duidelijk te bepalen dat ontwikkelingen gebeuren middels een evenwichtig ontwerp, met aandacht voor woonkwaliteit, ruimtelijke draagkracht, kwalitatieve publieke ruimtes en landschappelijke inpassing. We streven naar een RUP met een goed evenwicht tussen juridische verankering en flexibiliteit.

Er wordt een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het RUP Oxdonk georganiseerd van 12 september tot en met 11 november 2022. In deze periode zijn de start- en procesnota raadpleegbaar in het administratief centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos en op deze pagina. 

Op donderdag 29 september 2022 vond er een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt van 19 tot 21 u. in het administratief centrum. De start- en procesnota met de doelstellingen en het planopzet werden hier toegelicht. Het verslag van dit infomoment vind je onderaan deze pagina.

Opmerkingen, suggesties,… kunnen uiterlijk de laatste dag van de publieke raadpleging schriftelijk bezorgd worden aan de gemeente, met een duidelijke vermelding ‘RUP Oxdonk’. Dit kan via afgifte tegen ontvangstbewijs in het administratief centrum, afdeling grondgebiedzaken of per brief gericht naar college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29,1880 Kapelle-op-den-Bos of via rupoxdonk@kapelle-op-den-bos.be.

TWEEDE RONDE Publieke raadpleging ontwerp RUP Oxdonk

Het college van burgemeester en schepenen kondigt aan dat er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 2 december 2023 tot en met 31 januari 2024 van het ontwerp RUP Oxdonk, gesitueerd in Kapelle-op-den-Bos. In deze periode is het voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan raadpleegbaar in het administratief centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos en op de gemeentelijke website https://www.kapelle-op-den-bos.be/rup-bocht-oxdonkstraat.

Op 14 december 2023 vindt er een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt. Hier worden de proces- en toelichtingsnota met de doelstellingen en het planopzet, alsook het effectbeoordelingsrapport toegelicht. Iedereen is doorlopend welkom in het administratief centrum, te Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos. Om 19 u. is er een presentatie met aansluitend een infomarkt met vrije toegang tot 21 u.

Opmerkingen, suggesties,… worden uiterlijk de laatste dag van de publieke  raadpleging schriftelijk bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), met een duidelijke vermelding RUP Oxdonk. Dit kan via afgifte op het administratief centrum, afdeling grondgebiedzaken of per brief gericht aan GECORO Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos of via rupoxdonk@kapelle-op-den-bos.be

Bij de opmaak van een RUP moeten verschillende stappen doorlopen worden:

Stap 0: Voorbereidende fase
Stap 1: Opmaak startnota en procesnota
Stap 2: Organisatie van raadpleging publiek en adviesvraag (1e participatiemoment)
Stap 3: Opmaak scopingnota
Stap 4: Opmaak voorontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): plenaire vergadering of adviesronde
Stap 5: Opmaak ontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): voorlopige vaststelling
Stap 6: Organisatie openbaar onderzoek (2e participatiemoment)
Stap 7: Definitieve vaststelling van RUP en finale kwaliteitsbeoordeling effectbeoordelingen

De verschillende stappen vloeien in elkaar over en kunnen (ten dele) naast elkaar staan.

Timing:

De RUP-procedure start in 2022. We voorzien de procedure volledig doorlopen en afgewerkt te hebben tegen juli 2024.