Reorganisatie en vernieuwde huisstijl

Gemeente en OCMW worden één - huisstijl in een nieuw kleedje

Verschillende communicatiekanalen kregen een make-over want die komt er voornamelijk na de eenmaking van gemeente en OCMW. We vroegen schepen van communicatie Lena Ghysels en algemeen directeur Siebe Ruykens om een woordje tekst en uitleg.

Wat verandert er aan de organisatie van de gemeentelijke diensten?

Siebe Ruykens: “2019 is het jaar van de inkanteling van het OCMW in de gemeente. De krachten werden gebundeld met het oog op een betere dienstverlening. Gemeente en OCMW vormen voortaan samen het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos. Taken en diensten werden herschikt en samengevoegd tot vijf afdelingen. Na meer dan een jaar hard labeur is de nieuwe organisatiestructuur nu goedgekeurd door de gemeenteraad.”

Lena Ghysels: “Naast de afdeling financiën en de ondersteunende diensten zoals personeel, ICT, communicatie en bestuursadministratie die allen tot de afdeling interne zaken behoren, zijn er drie afdelingen die eerder een publieke dienstverlening beogen. Het zijn de afdelingen burger en welzijn, grondgebiedzaken en vrije tijd. De afdeling ‘burger en welzijn’ omvat de dienst burgerzaken en alle huidige OCMW-diensten. De afdeling grondgebiedzaken overkoepelt de technische dienst en de dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu. De afdeling vrije tijd tot slot huist de diensten cultuur, toerisme, erfgoed, sport, jeugd, bibliotheek, kinderopvang en onderwijs.”

Hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

Siebe Ruykens: “Een nieuwe organisatie, vraagt om een vernieuwde huisstijl en een opfrissing van onze communicatiekanalen. Daarom hebben we er ook voor gekozen om de lancering van het nieuwe organogram te laten samenvallen met het lanceren van onze gloednieuwe gemeentelijke website en met de introductie van 3 bijkomende kleuren in de gemeentelijke huisstijl. Het vertrouwde gemeentelijke logo blijft behouden voor de algemene communicatie en de ondersteunende diensten. De overige afdelingen krijgen elk het gekende logo met een eigen accentkleur.”

Lena Ghysels: “We kiezen voor een mix van vernieuwing en herkenbaarheid die onze vernieuwde organisatie moet vorm geven. We willen onze verschillende afdelingen een gezicht geven, door te spelen met variaties van het gemeentelijk logo. Die nieuwe kleuren vind je niet alleen terug in het vernieuwde Infokanaal, ze zijn ook verwerkt in de gloednieuwe gemeentelijke website die eerstdaags online gaat. Aan alle uitgaande communicatie wordt voortaan een afdelingskleur gekoppeld of het nu om brieven, affiches of e-mails gaat: aan de kleur op het document kan je zien van welke cluster de info afkomstig is.”

Siebe Ruykens: “Ook de komende jaren zullen we verder investeren in het administratief centrum om deze vernieuwde organisatie verder vorm te geven en de dienstverlening aan de burger efficiënter en vlotter te laten verlopen. Zo zal na de herinrichting van het onthaal vorig jaar, de lokettenzaal van burgerzaken volledig heringericht worden en zullen we in de toekomst meer op afspraak werken en voorzien we een snelloket. Tijdens deze herinrichtingswerken zullen de betrokken diensten tijdelijk verhuizen om de werken vlot te laten verlopen. Kortom we evolueren naar een moderne organisatie die klaar is om de toekomstige uitdagingen aan te gaan.”

Tot slot nog dit: Wil je iets kwijt over de vernieuwde huisstijl of over de nieuwe gemeentelijke website? Laat het ons gerust weten via info@kapelle-op-den-bos.be of via het digitaal meldingsformulier.

Digitaal loket

Gepubliceerd opwoensdag 9 oktober 201911.50 u.