Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal. Kapelle-op-den-Bos heeft met zijn 9400 inwoners 21 rechtstreeks verkozen leden. Zij worden verkozen voor een periode van 6 jaar.

De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden aanwezig is.

Tot de bevoegdheid van de raad behoren o.a. belangrijke beleidsbeslissingen zoals meerjarenplanning, vaststelling van de rekening, personeelsorganogram, bouwprojecten enz… De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert aansluitend op de gemeenteraad.

De vergaderingen van de raden zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken of als twee derde van de aanwezige leden op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten zitting, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

De agenda, aanvullende agenda, besluitenlijst en notulen kan je raadplegen via de knop 'Raadpleegomgeving'.

Documenten die dateren van voor 7 juni 2021 kan je zoeken via de knop 'Archief'.

Beluister je liever de geluidsopname van een zitting? Via de knop 'Audioverslag' kom je terecht op een externe website waar je de beschikbare opnames kan raadplegen.

De knop 'Lokaal bestuur Vlaanderen' leid je naar de informatie over de werking van de raad.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking van de gemeenteraad en regelt de aanstelling als gemeenteraadslid en de verkiezing van de voorzitter.

Samenstelling