Publieke inspraak over het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

Je kan de kennisgevingsnota hier downloaden en opmerkingen doorgeven van 18/10/2021 tot en met 16/11/2021.

Een uitvoeringsplan is een van de planningsinstrumenten van de Vlaamse Regering in het materialenbeleid. Het is een beleidsvoorbereidend en -ondersteunend instrument dat kadert in het Vlaamse materialenbeleid en beantwoordt  aan de Europese regelgeving (cf. Europese kaderrichtlijn afvalstoffen).

Het plan en de bijhorende opmaakprocedure hebben hun juridische basis in het Vlaamse Materialendecreet (art. 17 en 18). Het plan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die zijn belast met taken van openbaar nut op het gebied van milieubeleid: provincies, intergemeentelijke verenigingen, gemeenten en publiek- en privaatrechtelijke instellingen. Het is het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

Je kan de nota hieronder downloaden, of via de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken in het administratief centrum Kapelle-op-den-Bos en bij het Team Mer in Brussel. Tot en met 16 november 2021 kan jij je opmerkingen bezorgen aan het lokaal bestuur of aan het Team Mer op het onderstaande adres of e‑mailadres:

Departement Omgeving

Team Mer

Plan-MER 0276

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd opmaandag 4 oktober 202111.41 u.