Projectvereniging WIKA

Tot eind 2000 was zwembad 'De Zeemeermin' een gemeentelijk zwembad: het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos stond alleen in voor de exploitatie. Voor een relatief kleine gemeente vormde dit jaarlijks een flinke hap uit de gemeentelijke begroting. Ook buurgemeente Willebroek werd geconfronteerd met diezelfde problematiek en zag zich genoodzaakt haar zwembad te sluiten. 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bood hier een waaier aan mogelijke samenwerkingsverbanden én een oplossing: de projectvereniging.

Projectvereniging

Juridisch kan een "projectvereniging" omschreven worden als een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid, doch met een sterk vereenvoudigde structuur. Naar analogie met de "interlokale vereniging" is er ook hier geen "beheersoverdracht", hetgeen impliceert dat het de deelnemende gemeenten zelf zijn, die de beheersbevoegdheid blijven uitoefenen via de geëigende organen (in casu, de gemeenteraden).

Het gaat hier om een "rechtspersoon", wat in concreto betekent dat de projectvereniging zelf, via haar organen (voorzitter, onder-voorzitter, zwembadbeheerder en raad van bestuur) kan optreden in het rechtsverkeer.

Een "projectvereniging" kan dus eigen personeel hebben. Het personeel dat tewerkgesteld is in de projectvereniging WIKA (Willebroek en Kapelle-op-den-Bos) is dus deels "overgeheveld" personeel van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Willebroek (o.a. de voormalige contractuele redders), en deels "eigen" personeel (d.i. personeel dat door de projectvereniging WIKA zelf werd aangeworven op contractuele basis, voor de duur van de projectvereniging).

De werking van een projectvereniging wordt beheerst door de statuten en het huishoudelijk reglement. De projectvereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur

Raad van Bestuur

De werking van de raad van bestuur wordt beheerst door het huishoudelijk reglement. De vergaderingen zijn niet openbaar.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd door de secretaris die tevens fungeert als zwembadbeheerder.

Samenstelling:

Reglement van interne orde

Een gemotiveerd en ervaren team begeleidt uw zwemplezier in het zwembad. Om de veiligheid en het plezier van de klant optimaal te verzekeren, werd er een reglement van interne orde opgemaakt en goedgekeurd door de raad van bestuur.
Dit reglement omschrijft gedetailleerd de plichten van de zwembadgebruiker opdat voor iedereen het zwemplezier in optimaal veilige omstandigheden kan gegarandeerd worden.

Het reglement van interne orde wordt aangeplakt op een duidelijk zichtbare plaats aan de ingang zodat iedere zwembadgebruiker er kennis van kan nemen vooraleer deze de zwembadinfrastructuur betreedt. Het zwembadpersoneel zal kordaat optreden tegen diegene die zich niet houden aan de voorgeschreven gedragsregels.