Gemeentelijke renovatiepremie

Premie voor de renovatie van een woning in Kapelle-op-den-Bos.

Voorwaarden:
De eerste ingebruikname van de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd, moet dateren van
voor 1946.

De tegemoetkoming wordt ook maar toegestaan voor bescheiden woningen. Het K.I. mag daarom niet meer bedragen dan € 1.115,52. Aan de woning moeten voor minstens € 4.957,87 renovatiewerken uit te voeren zijn. Renovatiewerken zijn werken die gebreken moeten verhelpen aan de woning.

De aanvrager van de premie is eigenaar of heeft het volle vruchtgebruik over de woning.

Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar vóór de referentiedatum mag niet meer bedragen dan € 24.789,35 voor alleenstaanden en € 32.226,16 voor samenwonenden. Voor elk kind ten laste of gehandicapte ten laste mag deze grens telkens met € 2.107,09 worden verhoogd. Personen ten laste zijn alle kinderen van minder dan 18 jaar en kinderen die ouder zijn en waarvoor kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald. Inwonende personen met een handicap van meer dan 66 % zijn eveneens ten laste.

Het moet gaan om de renovatie van een enige woning.

Er wordt nagegaan of men als aanvrager geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik had in de 2 jaar die de aanvraag voorafgaan.

Premiebedrag:

250 euro + 25% per kind ten laste of per inwonende gehandicapte.

Aanvraagprocedure:
Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier: zie bijlage.