Pleegouderverlof

Als pleegouder hebt u eenmalig recht op pleegouderverlof als een pleegkind voor minstens 6 maanden in uw gezin komt wonen.

Het pleegouderverlof is bedoeld om pleegouders en kind aan elkaar te laten wennen.

Voorwaarden

  • Het pleegouderverlof is een recht voor werknemers in de privésector en voor zelfstandigen (pleegouderverlof voor zelfstandigen).

Werkt u in de openbare sector? Neem contact op met uw personeelsdienst om na te gaan welke regels gelden voor uw statuut.

U kunt pleegouderverlof opnemen als

  • u een minderjarig kind onthaalt in het kader van langdurige pleegzorg

  • en als u een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Langdurige pleegzorg is een beslissing van plaatsing die bepaalt dat het kind waarvoor u pleegzorg verricht, minstens 6 maanden in uw gezin zal verblijven.

  • Het pleegouderverlof moet een aanvang nemen binnen 12 maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het zijn verblijfplaats heeft.

Het pleegouderverlof duurt maximaal 6 weken voor elke pleegouder. Dit is de basisperiode.

Daar komen nog drie weken bij voor de enige pleegouder of voor beide pleegouders samen.

Bij het onthaal van een gehandicapt kind wordt de maximumduur voor elke pleegouder verdubbeld. Voor de evaluatie van de handicap, contacteert u best de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

U bent niet verplicht om het maximumaantal weken op te nemen. Het pleegouderverlof moet wel minstens een volledige week of een veelvoud daarvan tellen.

Uw pleegouderverlof gaat in:

  • ten vroegste de dag na de inschrijving van het minderjarige kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister;

  • uiterlijk 12 maanden na deze inschrijving.

Uw pleegouderverlof eindigt, ten laatste, op het einde van uw arbeidsovereenkomst.

Meer informatie over de voorwaarden en de maximale duur van het pleegouderverlof vindt u op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering:

Procedure

  • Voor werknemers: breng uw werkgever op tijd op de hoogte.
  • Voor iedereen: dien een aanvraag voor een uitkering voor pleegouderverlof in bij uw ziekenfonds. U kunt dit document verkrijgen door Pleegzorg Vlaanderen te contacteren.

Uw ziekenfonds bezorgt u dan een inlichtingenblad.
Vul het luik ‘gerechtigde’ in.

Uw ziekenfonds begint u te vergoeden binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag en betaalt deze uitkeringen vervolgens elke maand.

Kostprijs

Kost

Meer informatie over het aanvragen, het ontvangen en het bedrag van de uitkering vindt u op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering:


Uitkering

Uw werkgever betaalt de eerste drie dagen van uw pleegouderverlof. Voor de rest van de periode betaalt uw ziekenfonds een uitkering voor alle dagen van de week, met uitzondering van de zondag.