Pleegouderverlof

Als pleegouder hebt u eenmalig recht op 6 weken pleegouderverlof als een pleegkind voor minstens 6 maanden in uw gezin komt wonen. Dat wordt verlengd:

  • tot 12 weken als het kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als uw kind aan bepaalde aandoeningen lijdt
  • met twee weken per pleegouder bij gelijktijdig onthaal van meerdere pleegkinderen.

Het pleegouderverlof is bedoeld om pleegouders en kind aan elkaar te laten wennen. 

Het pleegouderverlof staat los van het pleegzorgverlof. Dat geeft pleegouders het recht om maximaal 6 dagen per kalenderjaar afwezig te zijn van het werk voor gebeurtenissen die te maken hebben met de plaatsing van het kind.

Voorwaarden

Het pleegouderverlof is bedoeld voor pleegouders die een kind in hun gezin opnemen voor langdurige pleegzorg. Dat betekent dat bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Het pleegouderverlof is een recht voor zowel werknemers in de privésector als zelfstandigen. Bent u zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot of echtgenote? Neem voor meer informatie contact op met Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).
Werkt u in de openbare sector? Neem contact op met uw personeelsdienst om na te gaan welke regels gelden voor uw statuut.

De maximale duur van het pleegouderverlof wordt sinds 1 januari 2019 om de 2 jaar telkens met 1 week opgetrokken. Dat gaat door tot 2027: dan zal de maximale termijn 11 weken bedragen. De weken die op die manier aan de 6 weken worden toegevoegd, mogen tussen beide pleegouders worden verdeeld.
Concreet betekent dat dat pleegouders sinds 1 januari 2019 recht hebben op 7 weken pleegouderverlof: 6 weken per pleegouder met daarbovenop 1 week die naar believen onder beide pleegouders verdeeld kan worden. Als er maar één pleegouder is, mag die de volle maximumperiode opnemen: tot eind december 2020 is dat 7 weken.

Het pleegouderverlof moet een aanvang nemen binnen 12 maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft. 

Procedure

Minstens 1 maand voordat u het pleegouderverlof opneemt, brengt u uw werkgever op de hoogte. Als uw werkgever ermee instemt, mag die termijn korter zijn.

Kostprijs

De 3 eerste dagen pleegouderverlof wordt u doorbetaald door uw werkgever. De overige dagen ontvangt u een uitkering van uw ziekenfonds.