Openbaar onderzoek bodemsaneringsproject

In opdracht van Santerra nv, heeft PROFEX een bodemsaneringsproject opgesteld, voor de verontreiniging in de grond en in het grondwater met minerale olie ter hoogte van bovengrondse stookolietanks. Er is sprake van bodemverontreiniging, grondwaterverontreiniging en een drijflaag van minerale olie.

Er is geen actueel of potentieel humaan- of toxicologisch risico en geen ecologisch risico. Er is wel een verspreidingsrisico en een beleidsmatige saneringsnoodzaak. De sanering wordt ingedeeld als ‘matig urgent’.

Volgende percelen zijn betrokken:

72N2 (landbeekstraat 4) en 72M2 (landbeekstraat 13).

Sanering door ontgraving (tot 7 m-mv) en bemaling (tot 7,5 m-mv). Nadien wordt dit terug aangevuld met propere grond (211).

Er wordt gesaneerd tot aan de bodemsaneringsnorm. De ontgraving zal 1 week duren. Nadien wordt het grondwater opgevolgd na 6 maanden en na 1 jaar. Het opgepompte grondwater wordt gezuiverd en geloosd op de riolering.

De werken gebeuren in 3 stappen: eerst wordt afgegraven tot een diepte van 3 m, vervolgens wordt de drijflaag onttrokken. Wanneer deze verwijderd is, wordt de bemaling opgestart en kan verder gegraven worden.

Het bemalingsdebiet wordt berekend op 4,24 m³/u en de invloedsstraal op +/- 43 m. Aangezien de aanwezige constructies voor de start van de werken zullen worden afgebroken, worden geen risico’s op zettingen verwacht.

Er zal een restverontreiniging met minerale olie achterblijven in het grondwater. Deze is onder de bodemsaneringsnorm en brengt geen ernstige bedreiging met zich mee.

Na de sanering zal het terrein aangevuld worden tot het oorspronkelijke maaiveld en zal gras gezaaid worden.

Er zijn geen veiligheids- of voorzorgsmaatregelen genomen, er gelden geen gebruiksbeperkingen.