Omgevingsanalyse

Bij het nieuwe meerjarenplan dat de periode van 2020 tot 2025 omvat, hoort een omgevingsanalyse. Om een dergelijke planning te kunnen opmaken, dienen besturen in een eerste fase een duidelijk en volledig beeld te hebben van de huidige situatie in de gemeente.
De (interne en externe) omgevingsanalyse geeft weer welke de noden en behoeften van interne en externe belanghebbenden zijn. Het is een instrument om de omgeving in kaart te brengen zodat men op basis hiervan de nodige beleidskeuzes kan maken voor de burgers, verenigingen en ondernemingen. Bovendien kan de omgevingsanalyse gebruikt worden als een dynamisch instrument dat opgevolgd wordt en waar nodig regelmatig aangepast wordt. Daardoor kan het beleid snel inspelen op de behoeften en gewijzigde omstandigheden en de planning en het meerjarenplan daaraan aanpassen. Zo maakt een omgevingsanalyse deel uit van het cyclische en dynamische karakter van de beleids- en beheerscyclus.
Bij de voorbereiding van een omgevingsanalyse is het nodig om een goede selectie van de beschikbare informatie op te lijsten. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met de specificiteiten die eigen zijn aan elk bestuur. De omgevingsanalyse bevat op die manier de informatie waaruit de belangrijke uitdagingen voor de volgende jaren kunnen worden gedistilleerd.