Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Dossiernummer OMV_2022020111 - IN_20181008-0052

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING, OMV_2022020111 IN_20181008-0052

NV ETERNIT, Kuiermansstraat 1 te 1880 Kapelle-op-den-Bos heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over de sloop van 3 gebouwen, het rooien van bomen, de regularisatie van 2 bestaande gebouwen en de actualisering en beperkte uitbreiding van de vergunde inrichting

De aanvraag heeft als adres 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat 1.  De aanvraag ligt in de Kuiermansstraat 3, 5, 7, 9, 11 en  19 te Kapelle-op-den-Bos.

De deputatie heeft op 20/10/2022 de omgevingsvergunning verleend.  Tegen deze beslissing van de deputatie werd beroep ingediend bij de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering heeft op 6/9/2023 een erratum toegevoegd aan  de omgevingsvergunning deels verleend in beroep op 7/6/2023.  Deze rechtzetting betreft een louter materiële vergissing en heeft geen impact op de beslissing

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
  • het Vlaamse Gewest

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. het Vlaamse Gewest en het hierboven vermelde adres van het Vlaams Gewest als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Gepubliceerd opdonderdag 12 oktober 202311.15 u.