Meldpunt klokkenluiders

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die wetsovertredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding.

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos kan melden.

Vanaf 11 december 2022 moeten alle Vlaamse lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt inrichten voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken.

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn personen die in en om het werk inbreuken vaststellen en dit melden. Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur van Kapelle-op-den-Bos samenwerken, zoals consultants, leveranciers, sollicitanten, …

Wat is een inbreuk?

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ in de ruime zin als een onregelmatigheid. Je kan een klokkenluidersmelding doen voor alle overtredingen op de wetgeving en regels die in Kapelle-op-den-Bos van toepassing zijn. Het gaat dan om zaken die gebeuren, of net niet gebeuren, die niet mogen/kunnen/onrechtmatig zijn. Of die het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnen.

Intern meldpunt: algemeen directeur

Algemeen directeur, Siebe Ruykens, is, als hoofd van het personeel en overeenkomstig het Bestuursdecreet, het intern meldpunt.

Een melding kan gebeuren op volgende manieren:

  • Via brief of per e-mail
  • Via telefoon
  • Fysieke afspraak ter plaatse

De algemeen directeur is te bereiken via:

siebe.ruykens@kapelle-op-den-bos.be, 015 71 32 71

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Ben je personeelslid van het lokaal bestuur? Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Extern meldpunt: Audit Vlaanderen

Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur van Kapelle-op-den-Bos zijn, kunnen terecht bij het extern meldpunt Audit Vlaanderen. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen hier aankloppen.

Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:

melding.audit@vlaanderen.be, 02 553 45 55;

Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel.

Een melding kan telefonisch, schriftelijk per brief of mail of tijdens een fysieke ontmoeting.

Garanties en bescherming

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. Het Bestuursdecreet geeft duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Wat gebeurt er na je melding?

Ontvangstmelding

Als melder krijg je binnen de zeven dagen na ontvangst (bij een brief: hou rekening met de tijd die bpost nodig heeft), een ontvangstmelding, tenzij:

  • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding;
  • je geen ontvangstmelding wilt;
  • door de ontvangstmelding je identiteit bekend wordt/in gevaar wordt gebracht.

Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde.

Dat wil zeggen:

  • Binnen de drie maanden nadat er een ontvangstmelding naar jou werd verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
  • Let wel: in sommige gevallen kan deze termijn van drie maanden verlengd worden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend krijg je geen informatie die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Meer informatie

Zie het Vlaams Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be)