Managementteam

Het managementteam is een overlegorgaan van personeelsleden, waarin elke afdeling vertegenwoordigd is door zijn coördinator. De burgemeester  woont de vergaderingen bij met adviserende stem.

Het managementteam zorgt voor de coördinatie van de verschillende organisatiebrede projecten en waakt over de kwaliteit van de werking. Het team is partner van het bestuur bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bereidt beleidsdocumenten, zoals het meerjarenplan, de rekening, het organogram, de rechtspositieregeling, voor.