Kwaliteitsproblemen in de huurwoning

Vertoont uw huurwoning ernstige tekortkomingen?

Als huurder heb je verplichtingen: je moet de woning onderhouden als een goede huisvader. De verhuurder moet de woning in een goede staat van onderhoud afleveren en moet de huurder het ongestoord genot van de woning verzekeren.

Als je verhuurder noodzakelijke werken niet uitvoert, ga je als volgt te werk:

1. Schriftelijke melding

Breng de verhuurder per brief ( best aangetekend) op de hoogte van de gebreken die hij moet herstellen. Geef de verhuurder een redelijke termijn om de herstellingen uit te voeren. Een modelbrief kan je bekomen aan het woonloket.

2. Opstart procedure

Indien de verhuurder weigert om herstellingen uit te voeren, kan je langsgaan bij de woonconsulent aan het woonloket. Breng alle briefwisseling van je verhuurder en een kopie van je verhuurovereenkomst mee. De woonconsulent zal vragen om een aanvraagformulier in te vullen.

3. Vooronderzoek

De technisch adviseur en woonconsulent voeren een vooronderzoek uit in de woning om de gegrondheid van de aanvraag vast te stellen. Zowel huurder als verhuurder worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Van het vooronderzoek krijgen zowel de huurder als verhuurder een technisch verslag.

4. Woningonderzoek

Indien de aanvraag gegrond is, wordt er aan de verhuurder gevraagd om binnen een redelijke termijn de gebreken te herstellen. Indien de verhuurder de noodzakelijk werken niet uitvoert, vraagt de woonconsulent Wonen Vlaanderen om de woning te onderzoeken. De onderzoeker van Wonen Vlaanderen maakt een technisch verslag met strafpunten op. Zowel de huurder als verhuurder worden op de hoogte gebracht van het onderzoek. Enkel de bewoner moet aanwezig zijn bij het onderzoek.

5. Hoorzitting

Bij een advies van ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid of overbewoning kunnen de naakte eigenaars, bewoners en houders van het zakelijk recht hun argumenten schriftelijk of mondeling kenbaar maken voordat de burgemeester een beslissing neemt.

6. Besluit

De burgemeester moet in principe binnen de 3 maanden na ontvangst van de aanvraag van de verzoeker een besluit nemen. De beslissing wordt aan alle betrokkenen meegedeeld.

Beroep

Beroep tegen de beslissing van de burgemeester moet binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing aangetekend verstuurd worden naar de Vlaamse minister van wonen.

Beroep tegen het stilzitten van de burgemeester moet binnen de 12 maanden na het verstrijken van de termijn van 3maanden aangetekend verstuurd worden naar de Vlaamse minister van wonen.

Gevolgen
Besluit geschikt

De woningkwaliteit is conform met de Vlaamse Wooncode – geen gevolg.

Besluit ongeschikt
  • De woning komt op het inventaris van ongeschikt/onbewoonbare woningen. Wanneer de woning 1 jaar op deze inventaris staat moet de eigenaar een heffing betalen.
  • Het huurcontract blijft geldig, de huurder mag in de woning blijven wonen (huurcontract kan verbroken worden door onderling akkoord of ontbinding door de vrederechter.
  • De eigenaar mag de woning niet opnieuw verhuren. Opnieuw verhuren is strafbaar
Besluit ongeschikt en onbewoonbaar
  • De woning komt op het inventaris van ongeschikt/onbewoonbare woningen. Wanneer de woning 1 jaar op deze inventaris staat moet de eigenaar een heffing betalen.
  • Het huurcontract kan verbroken worden door onderling akkoord of ontbinding door de vrederechter. De woning mag niet meer verhuurd of bewoond worden. Verhuren is strafbaar.
  • Huurders moeten de woning verlaten.

Opgelet! Niet elke ongeschiktheidsverklaring leidt tot een voorrang voor een sociale huurwoning.

Wat als je woning niet in orde is?
Wat als je woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard?
Check de woningkwaliteitsnormen