Klachten

Ben je niet tevreden over de werking van het gemeentebestuur? Dan kan je een klacht indienen via het digitaal loket.

Ben je het niet eens met een beslissing die het gemeentebestuur heeft genomen?

Als je een beslissing van de burgemeester, het college of de gemeenteraad wil aanvechten, kan je klacht indienen bij:

- de deputatie van het provinciebestuur voor:

een beroep tegen de weigering van een bouwvergunning;

een beroep tegen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen.

- het Agentschap Binnenlands Bestuur als het gaat over niet reglementair genomen beslissingen.

Heb je een klacht over de werking van het gemeentebestuur?

Misschien ben je niet tevreden over de werking van het gemeentebestuur, de burgemeester of een schepen, bijvoorbeeld over:

- onregelmatigheden bij gemeenteraadsvergaderingen;

- klachten over onverenigbaarheden van gemeenteraadsleden, schepenen;

- klachten over financiële beslissingen van de gemeente of het OCMW;

- klachten over personeelsbeslissingen van de gemeente of het OCMW.

In de eerste plaats kan je je klacht formuleren via het meldingsformulier op deze website.

Je kan ook een officiële brief met je klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Als je geen antwoord krijgt of als je niet tevreden bent met het antwoord van de gemeente, dan kan je een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Heb je een klacht over de administratieve diensten van de gemeente?

Als je niet tevreden bent over de werking van de gemeentelijke diensten, dan kan je je klacht formuleren via het meldingsformulier.

Als je geen antwoord krijgt of als je niet tevreden bent met het antwoord van de gemeente, dan kan je een officiële brief met je klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Digitaal loket