Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad is samengesteld uit kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van alle Kapelse basisscholen. Elk jaar worden er nieuwe leden verkozen uit het vijfde leerjaar. De kandidaten mogen enkele weken campagne voeren en nadien worden er per school twee kandidaten verkozen door stemming. Het mandaat van de kindergemeenteraadsleden is twee jaar geldig. De kindergemeenteraad kiest bij het begin van het jaar de nieuwe kinderburgemeester  en de nieuwe schepenen. De officiële aanstelling gebeurt tijdens de installatievergadering. Tijdens deze vergadering leggen de kinderburgemeester, de schepenen en de raadsleden de eed af.

De kinderburgemeester heeft het recht tot initiatief, leidt de vergaderingen en verzekert alle contacten met het gemeentebestuur, behartigt de dagelijkse aangelegenheden en voert de opdrachten uit van de gehele kindergemeenteraad in samenspraak met de schepen van jeugd. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen, bij gelijkheid van stemmen (evenveel voor- als tegenstemmen) is het voorstel verworpen.

De kindergemeenteraad vergadert één keer per maand op maandagavond van 18 tot 19 uur. Tijdens de vergaderingen worden kindgerelateerde onderwerpen besproken. De vergaderingen van de kindergemeenteraad worden voorgezeten door de kinderburgemeester. Om geldig te kunnen stemmen moet de meerderheid van de kinderraadsleden aanwezig zijn.