Impulssubsidie

Doel?
Het lokaal bestuur wil via de impulssubsidies organisatoren zonder commercieel oogmerk van een regulier vrijetijdsaanbod stimuleren om mee uitvoering te geven aan bepaalde beleidsthema’s en/of hun werking te versterken rond bepaalde thema’s.

Voor wie?
Voor de verenigingen die voldoen aan volgende 'basisvoorwaarden': 

 • Heeft geen financieel oogmerk;
 • Beschikt over een bankrekening op naam van de vereniging;
 • Beschikt over statuten of een huishoudelijk reglement;
 • Kan minstens 12 maanden actieve werking aantonen door middel van een activiteitenverslag, 
  jaarverslag of ander document;
 • Kan een actieve werking voor de komende referteperiode aantonen door middel van een 
  activiteitenkalender of ander document;
 • Beschikt over een verzekering ter bescherming van haar (bestuurs)leden en/of deelnemers. Dit kan via een koepelorganisatie of federatie of op naam van de vereniging zelf.

Wanneer aanvragen?
De impulssubsidie voor jaar X kan jaarlijks aangevraagd worden uiterlijk op 15 februari van het jaar X.

Voorbeeld: Indien je een Impulssubsidie wenst aan te vragen voor 2024, dient dit uiterlijk op 15 februari 2024 aangevraagd te worden. 

Waar aanvragen? 
Vraag hier je impulssubsidie aan

Thema's 2024

Duurzaamheid

De organisatie neemt nieuwe initiatieven om op ecologisch verantwoorde wijze om te gaan met de 
dagdagelijkse organisatie. Ook het investeren in duurzame materialen kunnen deel uitmaken van een 
werking met een focus op duurzaamheid. 

Enkele voorbeelden: 

 • Sorteren afvalmateriaal.
 • Tweedehands materialen en kledij aanbieden.
 • Sensibiliseren van de leden om zelf een duurzame reflex te hanteren.
 • Investeren in duurzaam materiaal en infrastructuur.
 • Papierarm beleid doorvoeren.
 • Alternatief (kamp)vervoer: openbaar vervoer, te voet, met de fiets, carpoolen, ...

Samenwerking 
De organisatie gaat structurele samenwerkingsverbanden aan met andere Kapelse verenigingen, met het lokaal bestuur of met andere Kapelse organisaties. De samenwerking kan betrekking hebben op activiteiten, op bestuursniveau, op reguliere werking, enz. Onder structureel wordt verstaan het regelmatig of herhaaldelijk voordoen en deel uitmaken van een patroon met als doel een duurzaam karakter te creëren. 

Enkele voorbeelden: 

 • Verenigingen investeren samen in software voor het beheer van ledenlijsten, boekhouding, enz.
 • Verenigingen organiseren samen (vormings)activiteiten met duurzaam karakter.
 • Structurele uitwisseling van informatie, sjablonen, trainers en/of andere data. 

Communicatie 
De organisatie neemt minstens één innoverend initiatief waaruit blijkt dat ze werk maakt van haar communicatiebeleid. Onder innoverend wordt verstaan grensverleggend en/of vernieuwend met een duidelijke verandering t.o.v. de bestaande situatie. 

Enkele voorbeelden: 

 • Het maken van een grondige communicatieanalyse.
 • Het (leren) schrijven van een intern en/of extern communicatieplan, rekening houdende met de verschillende doelgroepen en doeleinden.
 • De ontwikkeling van een nieuwe website, logo, enz.
 • Het implementeren van een sociale mediastrategie.

Alle informatie en voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement onderaan deze pagina (III - Impulssubsidie pagina 3-5).