Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal. Kapelle-op-den-Bos heeft met zijn 9400 inwoners 21 rechtstreeks verkozen leden. Zij worden verkozen voor een periode van 6 jaar.

De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden aanwezig is.

Tot de bevoegdheid van de raad behoren o.a. belangrijke beleidsbeslissingen zoals meerjarenplanning, vaststelling van de rekening, personeelsorganogram, bouwprojecten enz… De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert aansluitend op de gemeenteraad.

De vergaderingen van de raden zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken of als twee derde van de aanwezige leden op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten zitting, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking van de gemeenteraad en regelt de aanstelling als gemeenteraadslid en de verkiezing van de voorzitter.

Samenstelling