Gemeentelijke kooppremie

Gemeentelijke premie voor de aankoop van een bescheiden woning in Kapelle-op-den-Bos.


Voorwaarden:
Het kadastraal inkomen is niet hoger dan 1.115,52 euro.

Er mogen geen renovatiewerken uit te voeren zijn met een kostprijs van meer dan 12.394,67 euro. Is dat wel het geval, dan kan men voor oude woningen van voor 1946 een tegemoetkoming voor de renovatie aanvragen.

Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar vóór de referentiedatum mag niet meer bedragen dan € 24.789,35 voor alleenstaanden en € 32.226,16 voor samenwonenden. Voor elk kind ten laste of gehandicapte ten laste mag deze grens telkens met € 2.107,09 worden verhoogd. Personen ten laste zijn alle kinderen van minder dan 18 jaar en kinderen die ouder zijn en waarvoor kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald. Inwonende personen met een handicap van meer dan 66 % zijn eveneens ten laste.

Het moet gaan om de koop van een enige woning.

Er wordt nagegaan of men als aanvrager geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik had in de 2 jaar die de aanvraag voorafgaan.

Premiebedrag:
200 euro + 25% per inwonend kind jonger dan 18 jaar of per inwonende gehandicapte.

Aanvraagprocedure:
Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier: zie bijlage.