FAQ gemeentelijke reglementen (belastingen en retributies)

Algemene vragen belastingen

 

Waarom krijg ik een aangifteformulier?

Jouw onderneming wordt aangeschreven omdat je nog een actief vestigingsnummer hebt in de kruispuntbank van ondernemingen. Indien je onderneming is stopgezet, dien je je vestigingsnummer te laten schrappen bij de KBO (Helpdesk.kbo@economie.fgov.be) . Deze schrapping is betalend; voor 2020 bedraagt dit 89,50 euro per vestigingseenheid en het bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

Bezorg zo snel mogelijk de gegevens van stopzetting aan de gemeente:

  • voor rechtspersonen: een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad "afsluiting vereffening". Jouw onderneming blijft  belastbaar tot de vereffening is afgesloten.
  • voor natuurlijke personen met ondernemingsnummer: bewijs stopzetting onderneming van een ondernemingsloket.
  • bij stopzetting van een vestiging, moet je het bewijs van stopzetting van jouw vestiging van een ondernemingsloket of KBO meesturen.

 

Ben ik jaarlijks verplicht van een aangifte te doen?

Als belastingplichtige ben je jaarlijks verplicht van een aangifte in te dienen, ook al val je onder de vrijstelling.

 

Drijfkracht

 

Ik heb geen machines, moet ik een aangifte in te dienen?

Neen, je vult enkel een aangifte in wanneer je machines hebt die belast zouden kunnen worden volgens het reglement, ook voor de machines waarvoor je een vrijstelling geniet. De monofazige motoren dienen niet te worden aangegeven.

 

Bedrijfsoppervlakte

 

Welke oppervlakte moet ik aangeven (bedrijfsoppervlakte)?

Elke vierkante meter (bebouwd of onbebouwd) die je gebruikt voor de uitoefening van de activiteit is belastbaar. Dit betreft ook onder meer parking en verdiepingen onder- en bovengronds.

 

Is een slapende vennootschap ook belastingplichtig?

Neen. De vennootschap is enkel belastingplichtig indien ze een economische activiteit uitoefent.

Let wel: een 'slapende' vennootschap is een vennootschap die geen enkele economische activiteit uitoefent (dus ook geen beheer van onroerend goed).

 

Ik werk als zelfstandige in mijn privéwoning en heb geen aparte ruimte voor mijn beroep, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja. Een aparte ruimte is niet vereist om belastbaar te zijn. Je bent in het kader van je zelfstandige activiteit bereikbaar op je privéadres en je stuurt van daaruit je activiteit.

 

Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij stopzetting van een bedrijf of vestiging in de loop van het jaar?

Neen. De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend om de belastingplicht vast te stellen.

 

Ik oefen geen activiteit uit in de gemeente, maar elders in Vlaanderen. Mijn vestigingsnummer is wel in de gemeente.

Je moet een aangifte indienen en vermelden dat er geen economische activiteit wordt uitgeoefend en bijgevolg de oppervlakte = 0 m².

 

Ik verhuur als onderneming een eigendom. Word ik belast?

Het gebouw dat verhuurd wordt, wordt in deze feitelijke situatie belast bij de huurder, die dit gebouw ter beschikking heeft voor het uitoefenen van zijn activiteit en vermoedelijk ook werkelijk gebruikt. De verhuurder heeft dit gebouw niet ter zijn beschikking.

 

Ik heb geen vestiging in de gemeente, maar wel eigendommen in de gemeente die tot mijn onderneming behoren. Word ik belast?

Er moet een onderscheid worden gemaakt of deze eigendommen, meer bepaald onroerende goederen, bestemd zijn tot huisvesting of gebruikt kunnen worden voor de uitoefening van een economische activiteit.

 

  • Worden deze eigendommen uitsluitend gebruikt voor (privé) woongelegenheid, dan is er geen sprake van belastingheffing, dit wordt eveneens in het reglement uitgesloten. Dit geldt eveneens wanneer deze woongelegenheden in eigendom toebehoren aan een vennootschap.

 

  • Indien deze eigendommen gebruikt kunnen worden voor de uitoefening van een economische activiteit en deze in eigendom toebehoren aan een vennootschap, dan mag er van worden uitgegaan dat deze belastbaar is. Men kan dan vermoeden dat dit onroerend goed gebruikt wordt door de eigenaar – vennootschap of minstens tot zijn gebruik is voorbehouden, en vermoedelijk had moeten zijn opgenomen in de KBO.

 

Telt enkel de oppervlakte waar de beroepsactiviteit uitgeoefend wordt of telt bvb ook de oppervlakte van panden die eigendom zijn van de vennootschap?

Er zal enkel rekening worden gehouden met de oppervlakte waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend of kan worden uitgeoefend.

 

Wij zijn een vzw, vallen wij onder de vrijstellingsregel?

De rechtspersonen die vallen onder artikel 182 WIB zijn vrijgesteld. Dit zijn ook de vzw’s.

 

Inname openbaar domein

 

Waarom heb ik een brief van de gemeente ontvangen?

Deze brief is een kennisgeving betreffende het nieuwe reglement op inname openbaar domein. De brief is verstuurd naar elke persoon die een vestigingsnummer in de gemeente heeft. Je dient geen aanvraag in te vullen indien dit niet van toepassing is op uw onderneming.

 

Ik heb geen onderneming meer.  Waarom word ik nog aangeschreven?

Jouw onderneming wordt aangeschreven omdat je nog een actief vestigingsnummer hebt in de kruispuntbank van ondernemingen. Indien je onderneming is stopgezet, dien je je vestigingsnummer te laten schrappen bij de KBO (Helpdesk.kbo@economie.fgov.be) . Deze schrapping is betalend; voor 2020 bedraagt dit 89,50 euro per vestigingseenheid en het bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

 

Ik heb geen inname openbaar domein. Moet ik dan verder iets ondernemen?

Je hoeft geen verdere stappen te ondernemen.

 

Ik werk enkel in bijberoep of heb geen handelsruimte. Is dit ook op mij van toepassing?

Dit reglement is van toepassing op elke burger of onderneming die het openbaar domein wenst in te nemen.

 

Ik plaats enkel sporadisch een reclamebord of vlag op het trottoir, moet ik hiervoor ook een vergunning aanvragen?

Je dient hiervoor een tijdelijke vergunning aan te vragen.