RUP Nieuwenrode

Het lokaal bestuur zet in op de herwaardering van de dorpskern Nieuwenrode met een aangepast toekomstbeeld.

De insteek is om de omgeving van GC de oude pastorie kwalitatief te verduurzamen en aan te vullen met diverse functies. Daarnaast wenst het lokaal bestuur bijkomende voorwaarden op te leggen aan de woongebieden die nog niet zijn ontwikkeld. 

Zo kan er meer ingezet worden op een duurzame en een kwalitatieve inrichting. 

Er worden in dit project ook subprojecten opgenomen waarbij we o.a. de toekomst van de kerk samen met de kerkfabriek, het bisdom en de geïnteresseerde burgers onder de loep zullen nemen. De Kerkstraat zal heraangelegd worden en er wordt nagedacht over een herbestemming van de oude schoolsite 't Graantje.

Publieke raadpleging start- en procesnota RUP Nieuwenrode van 9 juni tot 9 augustus 2023. 

Van 9 juni tot 9 augustus 2023 werd een publieke raadpleging van de start- en procesnota van het RUP Nieuwenrode georganiseerd. In deze periode konden de start- en procesnota geraadpleegd worden in het administratief centrum, Marktplein 29 en op de gemeentelijke website.

Op dinsdag 13 juni 2023 vond er een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt. Hier werden de start- en procesnota met de doelstellingen en het planopzet toegelicht. 

Opmerkingen, suggesties,… konden uiterlijk de laatste dag van de publieke raadpleging schriftelijk bezorgd worden aan het lokaal bestuur, met een duidelijke vermelding RUP Nieuwenrode. Dit kan via afgifte, per brief of via rupnieuwenrode@kapelle-op-den-bos.be.

We voorzien de procedure volledig doorlopen en afgewerkt hebben tegen midden 2025.

Wellicht wordt een tweede participatieronde gehouden in augustus/september 2024.