Burenbemiddeling lokaal

Een conflict met de buren? Dan kan je terecht bij de lokale burenbemiddelaars in Kapelle-op-den-Bos.

Burenbemiddeling werd eerder georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant, maar dat is nu veranderd. Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2022 keurde het lokaal bestuur een nieuwe manier van werken goed waarbij de coördinatie burenbemiddeling in handen komt van de politiezone K-L-M.

Er wordt beroep gedaan op vrijwillige burenbemiddelaars die daarvoor een opleiding volgden bij de provincie Vlaams-Brabant. Burenbemiddelaars gaan in dialoog met de partijen om zicht te krijgen op het conflict en blijven daarbij neutraal en onpartijdig. Zo zoeken ze samen met de partijen naar mogelijke oplossingen, waarbij eventueel de dienstverlening van het lokaal bestuur wordt ingeschakeld.

Om een gesprek aan te gaan in het kader van burenbemiddeling dient een digitaal aanvraagformulier ingevuld te worden via de gemeentelijke website. Inwoners die geen computer hebben kunnen terecht aan het onthaal van het administratief centrum, het Sociaal Huis of het politiecommissariaat in Londerzeel om het document schriftelijk in te vullen. Na de aanvraag worden de partijen gecontacteerd voor een afspraak thuis of op neutraal terrein door de coördinator burenbemiddeling van de politiezone K-L-M.

Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling legt de nadruk op het herstel van de communicatie tussen buren met een conflict om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, of de politie of vrederechter moeten tussenkomen. De bemiddelaars zullen echter geen oordeel vellen of oplossing opleggen.

Typische burengeschillen gaan over:

 • geluidsoverlast
 • geuroverlast
 • het onderhoud van de tuin (overhangende takken, snoeien van bomen of hagen,...)
 • de afscheiding tussen percelen
 • huisdieren
 • schelden
 • intimidatie
 • pest- of roddelgedrag
 • vuilnis
 • ...

Wanneer kan ik een beroep doen op burenbemiddeling?

De procedure wordt opgestart wanneer er een meningsverschil is tussen twee of meer buren en men ondersteuning nodig heeft om te communiceren.

Voorwaarden:

 • Minstens één van de buren is een inwoner van de gemeente waar de aanvraag wordt ingediend.
 • De gegevens van minimum de aanvrager zijn gekend door middel van de aanvraag tot bemiddeling.
 • De vraag om bemiddeling komt van één van de betrokken partijen zelf. Een ambtshalve aanvraag tot bemiddeling vanuit de politie of van een bevoorrechte partner (gemeentebestuur, CAW, OCMW) is niet mogelijk.
 • Er lopen geen juridische procedures aangaande het conflict. Indien dit wel het geval zou zijn, dan dienen beide partijen bereid te zijn om de juridische procedure op te schorten of stop te zetten in het voordeel van de burenbemiddeling.
 • Het betreft geen (intra)familiaal conflict.
 • Het is geen verticaal conflict, d.w.z. een conflict met een machtsverhouding, bijvoorbeeld: huurder-verhuurder, verkoper-consument, werkgever-werknemer.
 • Er liggen geen zware psychische of psychiatrische problemen aan de basis van het conflict.
 • De aanvrager die al eerder een aanvraag burenbemiddeling indiende, heeft recht op een nieuwe burenbemiddeling wanneer hij/zij zich in een nieuw conflict bevindt.
 • De bemiddelingsprocedure zal steeds in het Nederlands worden gevoerd. Indien één van de betrokken partijen onvoldoende het Nederlands machtig is, dient door deze partij een tolk te worden voorzien.

Hoe verloopt een burenbemiddeling?

 1. Je dient een aanvraag tot burenbemiddeling in via jouw lokaal bestuur of de politiezone. Onderaan deze pagina vind je het online maar je kan ook terecht aan voor een papieren formulier aan het onthaal van het administratief centrum, het Sociaal Huis en het hoofdkantoor van de politiezone K-L-M.
 2. Je aanvraag wordt geregistreerd en geëvalueerd door de coördinator burenbemiddeling. Bij goedkeuring/weigering zal hij/zij de aanvrager op de hoogte brengen.
 3. De bemiddelaars nemen contact me je op om een afspraak te maken voor een huisbezoek om te luisteren naar je bezorgdheid en meer informatie te geven over burenbemiddeling.
 4. De bemiddelaars gaan daarna ook langs bij je buur om naar zijn/haar verhaal te luisteren en na te gaan of hij/zij bereid is een gesprek aan te gaan met de aanvrager. Er is enkel burenbemiddeling mogelijk met vrijwillige deelname.

De individuele gesprekken worden geëvalueerd en indien mogelijk wordt een gezamenlijk gesprek op een neutrale locatie georganiseerd om een oplossing te zoeken die voor beide partijen aanvaardbaar is.