Belastingen en retributies

Onderscheid belastingen, retributies, opcentiemen en aanvullende belastingen

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid, maar ze wordt gebruikt om een deel van de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.
Volgens rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

Zowel belastingen of retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen. Die aanslagvoet wordt vastgesteld als percentage van het bedrag van de basisbelasting vastgesteld door de federale of door de gewestelijke overheid. Op het te betalen belastingbedrag houdt de hogere overheid nog een bepaald percentage in voor de gemeente (vandaar de naam “op-centiem”).

Uitvoerbare titel

De belastingen die de gemeente heft, zijn rechtstreeks uitvoerbare titels. Dit wil zeggen dat de gemeente onmiddellijk tot uitvoerende maatregelen kan overgaan om het verschuldigde bedrag in te vorderen zonder eerst langs de rechtbank te passeren.

Omdat de gemeente een overheidsadministratie is, wordt ervan uitgegaan dat het om een rechtsgeldig en correct aanslagbiljet gaat, dat een rechter niet meer vooraf moet controleren.

Ook voor retributies geldt - als deze vorderingen onbetwist en opeisbaar zijn - dat de gemeente evenmin via een rechtbank moet gaan om een veroordeling (uitvoerbare titel) te bekomen.

Wanneer een verschuldigde belasting of retributie niet wordt betaald binnen de opgelegde termijn, kan de gemeente een gerechtsdeurwaarder aanstellen om over te gaan tot beslaglegging (van roerende of onroerende goederen). Dit zorgt voor hoge bijkomende kosten ten laste van diegene die de belasting of retributie moet betalen.   

U doet er dus goed aan steeds tijdig te reageren als u een vraag tot betaling krijgt van de gemeente – in welke vorm dan ook – en u bent het hier niet mee eens.

Gaat u niet akkoord met de belasting of retributie die aangerekend wordt, dan kan u schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Contact
Financiën

Adres
Marktplein 29 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.
015 71 32 71
financien@kapelle-op-den-bos.be

Openingsuren

Alle openingsuren Financiën