Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Het nieuwe reglement  “gemeentelijke mantelzorgpremie “ treedt in werking met ingang van 1 juli 2010. De premie wordt toegekend aan personen die één of meer zorgbehoevende personen thuis verzorgen, en dit met een maximum van één mantelzorger per zorgbehoevende persoon.

Bepalingen m.b.t. de zorgbehoevende persoon

 • de zorgbehoevende persoon moet een inwoner van Kapelle-op-den-Bos zijn. De mantelzorger moet ten volle 18 jaar zijn.
 • de persoon moet zorgbehoevend zijn: dit wil zeggen dat hij/zij, geheel of gedeeltelijk, niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon normaliter kan uitvoeren, en waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.
 • de evaluatie van de zorgbehoevendheid moet worden vastgesteld door middel van reeds bestaande attesten. Zo komen hiervoor in aanmerking:

· minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (ziekenfonds)
· minstens 35 punten op de Bel-profielschaal (dienst voor gezinszorg)

· minstens 15 punten op de evaluatieschaal voor de integratietegemoetkoming (ziekenfonds of ministerie van Sociale Zaken) of bijkomend kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (kinderbijslagfonds)
· minstens score 10 op het ‘mantelzorgformulier – medisch getuigschrift’ in te vullen door de geneesheer, ingeval de zorgbehoevende nog niet beoordeeld werd. Kan maar voor een maximumperiode van één jaar.

Bij vermoeden van misbruik wordt een sociaal onderzoek uitgevoerd.

Bepalingen m.b.t. de mantelzorger

De mantelzorger dient te voldoen aan volgende voorwaarde: indien de mantelzorger geen inwoner is van de gemeente, dient hij/zij een attest toe te voegen dat bewijst dat de gemeente waar de mantelzorger woont geen mantelzorgpremie toekent aan de mantelzorger.

Bepalingen m.b.t. de thuiszorg

Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot de thuiszorg:

 • de mantelzorger houdt zich daadwerkelijk met de thuiszorg bezig.
 • de thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren.

Procedure

 • de aanvraag voor een mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen – t.a.v. de sociale dienst – op het daartoe voorziene “aanvraagformulier”.
 • de aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
 • de aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden binnen een termijn van één maand aan de gemeente te melden.
 • de sociale dienst doet binnen de maand na indiening van de aanvraag per brief aan de mantelzorger uitspraak over de aanvraag.
 • bij niet-aanvaarding van de aanvraag kan de mantelzorger binnen de twee maanden na ontvangst van de afwijzing, schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Bestendige Deputatie van de Provincie, die een bindende uitspraak zal doen.
 • het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bij behandeling van concrete dossiers kan advies gevraagd worden aan het OCMW.

Mantelzorgpremie

 • de mantelzorgpremie bedraagt 20,00 euro per maand.
 • de mantelzorgpremie gaat in vanaf de eerste maand volgend op de datum van aanvraag, indien de aanvraag in orde is.
 • de mantelzorgpremie wordt tweemaal per jaar uitbetaald op de rekening van de mantelzorger, nl. in de loop van de maanden juni en december uitbetaald.
 • iedere mantelzorger kan maar 1 premie ontvangen, zelfs al staat hij meerdere zorgbehoevende personen bij.
 • bij vermoeden van misbruik kan de verdere uitbetaling van de mantelzorgpremie worden geweigerd op basis van een gemotiveerd verslag van de sociale dienst.

In voorkomend geval kan de mantelzorger bezwaar aantekenen zoals in aritkel 7, 5° is voorzien.

 • na een eerste toekenning van de mantelzorgpremie volstaat het dat de mantelzorger jaarlijks een nieuwe aanvraag doet en een attest, zoals bedoeld in art. 4, 3°, bezorgt aan de Sociale Dienst.
 • de mantelzorgpremie wordt niet meer uitbetaald vanaf het ogenblik dat:
 • de zorgbehoevende wordt opgenomen in een voorziening, waardoor de definitieve beëindiging van de thuiszorg plaatsvindt.
 • het overlijden van de zorgbehoevende persoon.
 • vanaf het ogenblik dat, tengevolge van een tussentijdse controle, de evaluatie van de zorgbehoevendheid grondig wijzigt.
BijlageGrootte
Aanvraagformulier mantelzorgpremie.doc27.5 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be