Bewijs samenwoonst

Onder wettelijke samenwoning wordt de situatie begrepen waarbij twee personen aan de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van hun gemeenschappelijke woonplaats verklaren samen te wonen. De verklaring moet schriftelijk gebeuren, tegen ontvangstbewijs. Omdat het geschrift aan een aantal voorwaarden moet voldoen houdt de dienst bevolking een modelverklaring ter beschikking.

Om die verklaring te kunnen afleggen zijn er slechts weinig voorwaarden: beide contractanten moeten ongehuwd zijn, niet gebonden door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning, meerderjarig zijn en op eenzelfde adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Het niet bestaan van andere voorwaarden houdt in dat geen rol speelt of zij al dan niet van hetzelfde geslacht zijn, en of zij al dan niet familie van elkaar zijn.

Elke wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer een van de contracterende partijen huwt of overlijdt.

De wettelijke samenwoning kan beëindigd worden op verklaring door ofwel beide partijen, ofwel eenzijdig door één van hen. In elk geval dient deze verklaring opnieuw schriftelijk te gebeuren bij de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente waar minstens één van beiden ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister, en moet het geschrift aan zekere voorwaarden voldoen.

In geval van beëindiging in onderlinge overeenstemming is er geen enkel probleem. In geval van eenzijdige beëindiging zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaarderexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvoor moeten op voorhand betaald worden door degene die verklaart de wettelijke samenwoning te willen beëindigen.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be